O Nas

Cele i zadania SITG

Stowarzyszenie jest apolityczną, samorządną i trwałą organizacją naukowo-techniczną zrzeszającą inżynierów i techników górnictwa, geologii i specjalności pokrewnych współdziałających z górnictwem.

Za datę powstania stowarzyszeniowego ruchu polskich inżynierów górniczych uznaje się rok 1892, w którym to absolwenci Akademii Górniczej w Leoben tworzą w Krakowie tajną reprezentację polskich górników i hutników o nazwie DELEGACJA.
Dzisiaj Stowarzyszenie skupia w swoich szeregach blisko 14.000 członków różnych specjalności, zatrudnionych w branży górniczej. Działa na terenie całej Polski poprzez 18 Zarządów Oddziałów oraz Koła w ilości prawie 200, obejmując swym zasięgiem zarówno górnictwo podziemne jak i górnictwo odkrywkowe, otworowe.

Działa we wszystkich dziedzinach prac geologiczno-poszukiwawczych jak i wydobywania kopalin: węgla kamiennego i brunatnego, rud miedzi, cynku i ołowiu, soli kamiennej, siarki, surowców chemicznych i mineralnych oraz surowców budowlanych i drogowych.
Obejmuje swym zasięgiem także: wyższe uczelnie górnicze, instytuty naukowe, biura projektowe i całe zaplecze techniczne.
Działalność Stowarzyszenia oparta jest o Statut zatwierdzony na XXV Nadzwyczajnym Zjeździe SITG w dniu 7 listopada 2008 r. zmieniony 18 listopada 2011 r.

Podstawowymi celami SITG są w szczególności:

  • Integrowanie środowiska inżynierów i techników.
  • Kształtowanie opinii i ocen dotyczących górnictwa w Polsce.
  • Inspirowanie przedsięwzięć techniczno-organizacyjnych na rzecz gospodarki narodowej i ochrony środowiska naturalnego.
  • Ochrona godności zawodu i reprezentowanie interesów członków SITG.
  • Krzewienie oświaty i kultury technicznej oraz upowszechnianie doświadczeń w dziedzinie nauki i techniki.
  • Doskonalenie systemu kształcenia kadr technicznych dla górnictwa i geologii, podnoszenie kwalifi kacji zawodowych kadry technicznej oraz popularyzowanie twórców nowej techniki.
  • Kształtowanie etyki zawodowej inżynierów i techników.
  • Kultywowanie tradycji górniczych i ochrona zabytków techniki.
  • Budowanie i zacieśnianie związków koleżeńskich, organizowanie życia kulturalnego i towarzyskiego członków SITG i ich rodzin.

Działalność statutowa Stowarzyszenia oprócz jego jednostek organizacyjnych prowadzona jest w Głównych Komisjach oraz powoływanych zespołach roboczych. Zasadnicze działania tych zespołów to m.in.: organizacja kongresów, konferencji, sympozjów i forów dyskusyjnych.
Zarząd Główny wraz z Głównymi Komisjami organizuje co roku Sejmik Młodej Kadry i Kongres Seniorów.

W okresie między Zjazdami władze SITG stanowią Rada Krajowa, Zarząd Główny i Główna Komisja Rewizyjna